Wijkgemeente Dorpskerk

Betrokken, Open, Gedegen, Onderweg

Functieomschrijving Jeudouderling


Ouderling Jeugd - Niveau 1 (versie december ’21)

  • U bent lid van de kerkenraad van de Dorpskerk
  • U neemt deel aan de focusgroep
  • U bent lid van de algemene jeugdraad en voorzitter van de wijkjeugdraad van de Dorpskerk
  • U bent verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarplan jeugdwerk samen met de wijkjeugdraad
  • U bent aanspreekpunt voor de vier coördinatoren-jeugdwerk van de Dorpskerk. U heeft zo nodig met hen onderling overleg om desbetreffende onderwerpen te bespreken.

Kerkenraadvergadering

De vergaderingen hebben als doel het bespreken van, in alle opzichten, de belangen van de gemeente en daarvoor zo nodig besluiten nemen en worden door het moderamen voorbereid.

Focusgroep

Twee maal per jaar komen de ambtsdragers en de coördinatoren bij elkaar dit is bedoeld voor uitwisseling, afstemming, bezinning en sociaal contact.

Centrale jeugdraad

Vier maal per jaar komt de jeugdraad bij elkaar. Hieraan nemen deel de voorzitter en de afgevaardigden jeugdwerk van de drie kerken (Dorpskerk – Noorder Brug en de Nieuwe Rank). Bepreekpunten zijn de gezamenlijke activiteiten, hierbij moet je denken aan: Het start weekend, de winter barbecue, clubs, kampen en de jeugddienst. Tevens wordt het programma vanuit de eigen wijken op elkaar afgestemd zodat er geen data gelijktijdig gepland worden.

Wijkjeugdraad

De wijkjeugdraad komt vier maal per jaar bij elkaar en bestaat uit: Jeugdouderling - voorzitter, predikant en de coördinatoren. Hier worden de zaken die spelen besproken. Tevens kerstdienst en het start weekend.

Aanspreekpunt coördinatoren jeugdwerk

Ouderling- jeugd - Niveau 1

Overleg /Actie Frequentie (vergadering) Uren bv per overleg incl. voorbereiding Gemiddelde inzet per jaar
Kerkenraad 6 x per jaar 3 uur 18 uur
Focusgroep overleg 2 x per jaar 2 uur 4 uur
Centrale jeugdraad 4 x per jaar 2.5 uur 10 uur
Wijk jeugdraad 4 x per jaar 2 uur

8 uur

Betrokken bij  organisatie uitjes

Door covid weinig plaatsgevonden   6 uur (schatting)
Indicatie uren totaal per jaar     46 uur