Wijkgemeente Dorpskerk

Betrokken, Open, Gedegen, Onderweg

Functieomschrijving Ouderling Kerkrentmeester financieel


4.3 Functieomschrijving ouderling-kerkrentmeester Financieel:
Ouderling-kerkrentmeester financieel - Niveau 1 (versie juni ’21)

  • U bent lid van de kerkenraad van de Dorpskerk.
  • U neemt deel aan de focusgroep.
  • U bent als financiële man/vrouw lid van het College van Kerkrentmeesters van de PG ’s-Gravenzande
  • U beheert de wijk-kas en het verjaardag fonds
  • U bent aanspreekpunt voor de coördinator vrijwillige bijdrage
  • U bent verantwoordelijk voor het tellen van de collectegelden en voor de organisatie van het verjaardag fonds
  • U heeft zo nodig onderling overleg om desbetreffende onderwerpen te bespreken

Kerkenraadvergadering

De vergaderingen hebben als doel het bespreken van, in alle opzichten, de belangen van de gemeente en daarvoor zo nodig besluiten nemen en worden door het moderamen voorbereid.


Focusgroep

Twee maal per jaar komen de ambtsdragers en de coördinatoren bij elkaar dit is bedoeld voor uitwisseling, afstemming, bezinning en sociaal contact.

Vergadering College van kerkrentmeesters

Dorpskerk is afgevaardigd met twee personen beide hebben stemrecht.
Verder bestaat het college uit drie leden vanuit de Noorderbrug – twee vanuit de Nieuwe Rank.
En één vanuit de Uniekerk deze heeft echter geen stemrecht.
Het college splitst zich weer op in werkgroepen

Wijkkas

Per kwartaal komt er vanuit PG een vast bedrag dat te besteden is voor de gemeente. Mensen die iets hebben gekocht declareren dit bij de kerkrentmeester.

Verjaardagfonds

De inkomsten worden afgestort en komt op dezelfde rekening als van de wijkkas. Organisatie ligt bij derde, controle wordt uitgevoerd door de kerkrentmeester.
De kerkrentmeester schrijft twee maal per jaar een stukje voor de nieuwsbrief waarin hij informeert wat er met de ingekomen bedragen vanuit het verjaardag fonds is gedaan.

Collecte gelden

De inkomsten worden gestort door twee personen, controle ligt bij kerkrentmeester.

Aanspreekpunt voor de coördinator vrijwillige bijdrage

Ouderling-kerkrentmeester financieel - Niveau 1

Overleg /ActieFrequentie (vergadering)Uren bv per overleg incl. voorbereidingGemiddelde inzet per jaar
Kerkenraad6 x per jaar3 uur18 uur
Focusgroep overleg2 x per jaar2 uur4 uur
College van kerkrentmeesters10 a 11 x per jaar4 uur44 uur
Wijkkas, Collecte gelden en verjaardagfondsControle 4 x per maand4 uur per maand48 uur
Indicatie uren totaal per jaar

114 uur