Algemene Kerkenraad, Predikantenteam en Raad van Kerken

Algemene Kerkenraad, Predikantenteam en Raad van Kerken

Nieuws AK 17 februari

Op 17 februari jl. kwam de Algemene Kerkenraad weer in vergadering bijeen. De volgende onderwerpen kwamen hierbij aan de orde:

Op de ontbindende voorwaarden voor de verkoop van de Nieuwe Kerk zal geen beroep meer worden gedaan; niets staat meer in de weg om op 1 april a.s. de leveringsakte te tekenen bij de notaris. In maart zal er nog een kerkenveiling worden gehouden om de resterende roerende goederen te verkopen.

Dorpskerk en NoorderBrug hebben besloten om de Nieuwjaarsdiensten te schrappen vanwege de geringe belangstelling.

Vanuit de vier wijken zal er een beleidsgroep worden geformeerd, die gesprekken gaat voeren met de diverse gremia binnen de PGG om tot een nieuw vijfjaren beleidsplan te komen. Gestreefd zal worden om het nieuwe plan in september 2020 gereed te hebben.

Voor de functie van jeugdwerker voor NoorderBrug en Dorpskerk zijn onlangs vier kandidaten op bezoek geweest. Eén persoon had bij de selectiecommissie duidelijk de voorkeur. Deze persoon zal tijdens een vervolggesprek een contract worden aangeboden. 

Het Psalmenproject is een gezamenlijke activiteit van de PGG op 15 maart a.s. in de Kiem.

Diaconie meldt nog dat er in maart weer een actie, met hulp van de jeugd, zal worden gehouden voor de Voedselbank.

De volgende Algemene Kerkenraadsvergadering staat gepland voor 30 maart 2020.

 

namens de Algemene Kerkenraad,

Gert van Santen, scriba