Algemene Kerkenraad, Predikantenteam en Raad van Kerken

Algemene Kerkenraad, Predikantenteam en Raad van Kerken

Nieuws AK 18 november 2019

Nieuws van de Algemene Kerkenraad.                                                                     


Tijdens de Algemene Kerkenraadsvergadering van 18 november jl. kwamen de volgende punten aan de orde:

Licenties voor liederen, gezongen tijdens kerkdiensten, zijn inmiddels voor alle wijken gecontroleerd en, waar nodig, aangepast.

De Begroting Diaconie 2020 wordt doorgenomen. Ten opzichte van vorige jaren is er wat minder te besteden, vanwege lagere pachtinkomsten. Dit heeft te maken met van overheidswege vastgestelde nieuwe tarieven. Hierna wordt de begroting goedgekeurd. Hierna komt de Begroting Kerkbeheer 2020 aan de orde. Een uitgebreide toelichting volgt, waarna ook deze begroting door de vergadering wordt goedgekeurd. Inmiddels zijn beide begrotingen zichtbaar op de website en zal op 2 december 2019 een inloop moment zijn voor gemeenteleden. Zie hiervoor de aankondiging in Samen.

Het concept vergaderrooster van de Algemene Kerkenraad voor 2020 wordt vastgesteld.

Een uitgebreid pakket documenten is samengesteld door de toekomstige  vertrouwenscommissie. De vergadering keurt de documenten goed met hierbij enige kleine aanpassingen. De leden van deze commissie zullen worden uitgenodigd voor de volgende  AK-vergadering, waarin kennis kan worden gemaakt en waarbij ze officieel zullen worden geïnstalleerd.

Het collecterooster 2020 van Diaconie ligt voor en wordt na een korte toelichting door de vergadering goedgekeurd.
De diaconie meldt dat de actie voor de Voedselbank weer een succes was, waarbij ook de jeugd dit jaar betrokken was.

De Jeugdraad vindt het jammer dat Eline Wittekoek, jeugdwerker voor Dorpskerk en NoorderBrug, zo snel al weer afscheid van ons moest nemen, vanwege gezondheidsproblemen.

De volgende Algemene Kerkenraadsvergadering staat gepland voor 6 januari 2020.

namens de Algemene Kerkenraad,
Gert van Santen, scriba