Algemene Kerkenraad, Predikantenteam en Raad van Kerken

Algemene Kerkenraad, Predikantenteam en Raad van Kerken

Nieuws AK 23 november 2020

De Algemene Kerkenraadsvergadering is op 23 november jl. weer bij elkaar geweest. Conform de RIVM richtlijnen zaten we wederom op ruime afstand van elkaar in een grote zaal van De Brug.

Teruggekeken wordt op de gezamenlijke afscheidsdienst van ds. Henk Zeeman in de Kiem; ondanks de beperkende richtlijnen kan teruggekeken worden op een waardig afscheid.

De algemene brochure met informatie over de PGG en haar vier wijkgemeenten is geheel vernieuwd en geactualiseerd. Binnenkort ook zichtbaar op de website.

Belangrijkste onderwerp van deze vergadering was het doornemen en goedkeuren van de begrotingen van Diaconie en Kerkbeheer. Na een toelichting vanuit beide gremia, gevolgd door wat vragen vanuit de vergadering, werden beide begrotingen goedgekeurd.

De werkgroep, welke bezig is met het nieuwe Beleidsplan 2021-2025, verwacht in het 1e kwartaal van 2021 een kompleet voorstel te kunnen presenteren aan de AK.

Inmiddels zijn alle administratieve handelingen om een predikant te mogen beroepen vervuld. Binnen de Dorpskerk is men volop bezig met de opstart van het beroepingswerk.

Vanuit DNR is er een verzoek ontvangen om een predikant (0,7fte) te mogen beroepen in de vacature van ds. Zeeman. Kerkbeheer heeft hier inmiddels positief op gereageerd. Ook de AK geeft hiervoor haar toestemming, zodat ook hiervoor een aanvraag kan worden ingediend bij de landelijke kerkorganisatie.

Ontwikkelingen over de toekomst van de Zalencentra nopen tot aanpassing van de projectgroepen. Een tweetal partijen is geïnteresseerd om van de Brug een woon/zorgcentrum te maken. In een uitgebreide verklaring van Kerkbeheer in Samen en de Nieuwsbrieven heeft u reeds de details hiervan kunnen lezen. De vergadering gaat akkoord met het opsplitsen van de werkgroepen in één projectgroep die zich gaat richten op een toekomstbestendige Kiem en een tweede projectgroep die de ontwikkeling van de Brug naar mogelijk woon/zorgcentrum gaat begeleiden. 

Diaconie meldt dat de blikkenactie voor de Voedselbank wederom een groot succes is geworden.

Het bestuur van de Raad van Kerken is weer volledig wordt ons gemeld. Voorzitter is geworden Wim Heus en penningmeester Marco de Zoete.

Uit een rondgang langs de wijken, blijkt dat er heel inventief wordt aangepast om zoveel mogelijk contact met de kerkleden te houden. Invulling van de Kerstdiensten is nog niet overal concreet. Wel valt op, dat de wijken, ondanks alle belemmeringen, met groot enthousiasme proberen toch het maximale gemeente-zijn te creëren.

Dit was de laatste reguliere AK vergadering van dit jaar; de eerstkomende staat gepland voor 18 januari 2021.


namens de Algemene Kerkenraad,

Gert van Santen, scriba