Algemene Kerkenraad, Predikantenteam en Raad van Kerken

Algemene Kerkenraad, predikantenteam en Raad van Kerken

Nieuws AK 8 januari 2018

Op 8 januari jl. kwam de Algemene Kerkenraad voor de eerste maal dit jaar bijeen.

Vanuit het moderamen kon worden gemeld, dat tijdens de inloopavond van de begrotingen Diaconie en Kerkbeheer er twee belangstellenden waren met enkele vragen. Inmiddels zijn de stukken verzonden aan het RCBB ter goedkeuring.

Binnen het jeugdwerk signaleren we binnen de wijken meer naar binnen gerichte activiteiten, terwijl vóór de fusie het accent hier meer op samen gericht was. Via Jeugdwerk Nederland van de PKN zoeken we ondersteuning in de vorm van een professioneel en onafhankelijk persoon, die tijdelijk binnen de Jeugdraad, maar ook in de wijken gaat inventariseren waar de behoeften liggen.

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2018 zijn in volle gang; ook de grote groep mensen, die voor de verspreiding van de enveloppen zorg dragen, staat weer klaar.

Vanuit alle wijken is inmiddels positief gereageerd op de notitie avonddiensten. Een commissie zal worden samengesteld uit enkele personen per wijk, die zich gaat buigen over de vraag: Hoe gaan we de avonddiensten organiseren binnen de PGG?

Aan het eind van de vergadering wordt Jaap van Helden in de bloemen gezet door voorzitter Gertjan Boekestein. Jaap neemt afscheid als lid van de Algemene Kerkenraad; ook binnen de Uniekerk heeft hij zijn functies neergelegd vanwege het bereiken van de maximale ambtstermijn. Jaap was ook één van de mensen, die actief betrokken was bij het fusieproces.

De volgende AK vergadering staat gepland voor 19 februari 2018.

namens de Algemene Kerkenraad,

Gert van Santen, scriba