Algemene Kerkenraad, Predikantenteam en Raad van Kerken

Algemene Kerkenraad, predikantenteam en Raad van Kerken

Nieuws AK 9 oktober 2017

Op 9 oktober jl. kwam de Algemene Kerkenraad weer bijeen in vergadering.

Tijdens deze vergadering kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

Het samenstellen van een PR commissie is in een vergevorderd stadium. Er is nog één vacature voor Social Media. Verder zal deze commissie bestaan uit: Koos van Antwerpen (website), Jan Hoogenraad (Samen), Linda Ruygrok (Nieuws en Zondagsbrieven), Carla Schoonenberg (PR Algemeen en coördinatie); Carla zal diverse keren per jaar verslag doen tijdens een AK vergadering.

Het onderwerp Avonddiensten blijft op de actielijst staan; de Dorpskerk/Nieuwe Kerk heeft de resultaten van een enquête inzake dit onderwerp nog niet volledig.

Van alle wijken zijn inmiddels de definitieve versies van de Plaatselijke Regeling ingeleverd. Tijdens de vergadering worden nog enkele kleine correcties toegevoegd; de documenten kunnen nu doorgestuurd worden naar de Classis ter goedkeuring.

NoorderBrug heeft een verzoek ingediend om een pastoraal medewerker ouderenpastoraat aan te mogen stellen voor drie dagdelen per week. Door het vertrek van ds. Jorissen dreigt deze zorg onvoldoende te kunnen worden ingevuld. Na enige discussie gaat de vergadering akkoord met dit verzoek, voorlopig voor de periode van één jaar; daarna zal worden geëvalueerd. In die periode zal PGG-breed beleid worden gemaakt inzake de indeling van de predikanten.

Het éénwordingsproces bij NoorderBrug en Dorpskerk/Nieuwe Kerk loopt voorspoedig; hier zijn geen specifieke zaken te melden.

De volgende vergadering staat gepland voor 20 november 2017.

Namens de Algemene Kerkenraad,

Gert van Santen, scriba