NoorderBrug

4 kerken, samen 1 gemeente

Missie en visie

Wijkgemeente Noorderkerk / De Brug, onderdeel van de Protestantse Gemeente in ’s-Gravenzande, wordt gekenmerkt door haar veelkleurigheid. Deze veelkleurigheid heeft haar oorsprong in de geschiedenis, maar definieert tegelijkertijd ook onze wens voor nu en de toekomst. Binnen de wijkgemeente willen wij ruimte bieden voor eigenheid en verscheidenheid, binnen een sfeer waar jong en oud zich thuis voelt.

De wijkgemeente is ontstaan uit de jarenlange samenwerking van twee kerkgemeenschappen die van oorsprong als ‘open-confessioneel’ kunnen worden gekenmerkt: de plaatselijke gereformeerde Noorderkerk als geheel en de Bruggemeente als een van de drie wijkgemeenten van de hervormde gemeente ter plaatse.

De laatste decennia vonden ook evangelische en moderne invloeden hun plek binnen onze gemeente. Wat ons verbindt is onze wens om te leven vanuit Gods liefdevolle toewending naar de wereld, het omzien naar elkaar en het getuigen van Gods liefde en genade in woord en daad. Wij sluiten bewust en kritisch aan bij de traditie van de reformatie, in het besef van onze verbondenheid met het geloof van Israël. Wij beogen een zo breed mogelijke samenwerking met andere kerken. We hebben ons ontwikkeld tot een gemeente met ruime theologische, liturgische en ethische opvattingen op het gebied van vieren, leren en dienen.

Binnen onze gemeente vormt de Bijbel als Gods Woord het fundament van ons geloof en onze missie. Wij voelen ons verbonden door ons geloof in de bevrijdende God van Israël en in Jezus Christus, die door God naar de wereld werd gezonden en die wij belijden als onze Heer en Verlosser. ‘Het lichaam van Christus’ geldt voor ons als beeld van verbondenheid met onze Heer en met elkaar. God heeft ons aan elkaar gegeven als leden van één lichaam. Samen kunnen wij binnen onze gemeente aan deze roeping beantwoorden. Jezus Christus zei kernachtig: “Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Hij heeft door zijn leven, sterven en opstanding voor ons mensen de weg gebaand naar een nieuw leven met God. Dat is het evangelie, de blijde boodschap die wij in alle toonaarden willen laten horen. Onze missie, waarden en normen zijn geïnspireerd op de wens om Hem centraal te stellen in ons leven en Hem te gehoorzamen. Wij willen leven vanuit zijn genade en vanuit zijn levende aanwezigheid in ons midden, totdat Hij komt. Tegelijkertijd worden wij door de woorden van Jezus Christus geïnspireerd ons naar buiten te richten door met een open, uitnodigende en aanstekelijke levenshouding aanwezig te zijn in onze samenleving. Wij worden in de Bijbel geroepen om zout voor de aarde en licht voor de wereld te zijn. We belijden dat in Jezus Christus het koninkrijk van God op aarde is verschenen. Hij heeft ons als roeping gegeven: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hen te leren dat ze zich zullen houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb.” Wij geven dan ook gehoor aan deze roeping in de overtuiging dat het evangelie gedeeld, geleerd en geleefd mag worden als Gods goede boodschap voor alle mensen, dichtbij en veraf. Wij worden daarbij gestimuleerd door de diversiteit van gaven, die de Heilige Geest ons schenkt.