Uniekerk

4 kerken, samen 1 gemeente

Vereniging Evangelische Unie

Vereniging Evangelische Unie

In 1902 namen een aantal gemeenteleden vanuit de Hervormde gemeente het initiatief om een plaatselijke afdeling van Vrijzinnige Hervormden te stichten en aan te sluiten bij de landelijke vereniging “De Evangelische Unie”, waardoor men binnen de Nederlands Hervormde kerk bleef en men de rechten van de kerk behield.
Voorzitter Pattist stelde voor meteen over te gaan tot het oprichten van een afdeling van de vereniging 'De Evangelische Unie', waarna ruim veertig personen zich direct aanmeldden als lid. Op 10 maart 1902 werd de eerste ledenvergadering van de vereniging Evangelische Unie gehouden. In 1908 werd de landelijke vereniging 'De Evangelische Unie' opgeheven. Het bestuur besloot om verder te gaan onder de officiële naam 'Evangelische Unie ‘s-Gravenzande', aangesloten bij de provinciale vereniging van Vrijzinnige Hervormden.

De heer P.R. Dingemans van de Kasteele, oud burgemeester van ’s-Gravenzande, vermaakte bij zijn overlijden in 1917 al zijn onroerende goederen aan de Vereniging Evangelische Unie. Deze schenking gaf de vereniging financiële draagkracht, met de mogelijkheid om in het jaar 1931 een vaste predikant te benoemen.

De inkomsten van de vereniging bestaan uit de opbrengsten van pachten, huishuren, collecten, lidmaatschapsgelden en tot 1967 de verhuur van zitplaatsen in de kerk. In 1949 wordt het fonds ‘vrijwillige bijdragen’ ingesteld en aan de leden wordt een jaarlijkse vrijwillige bijdrage gevraagd, dit om de begroting sluitend te krijgen.

Bij de instelling in 1965 van de ‘Buitengewone wijkgemeente in wording’ wordt besloten de vereniging Evangelische Unie niet op te heffen. Vanaf dat jaar beheert de vereniging alleen nog de goederen, alle geestelijke arbeid staat nu onder leiding van de kerkenraad.

Het bestuur van de Evangelische Unie bestaat uit:

• De heer W. de Jong, voorzitter
• De heer R. Poleij, secretaris
• De heer G. Middelburg, lid

De jaarstukken worden opgesteld door een extern boekhoudkundig bureau. Het bestuur vergadert circa zes keer per jaar en één maal per jaar wordt in april de ledenvergadering gehouden.